Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


Untitled Document

Обявления и документи
(сортирани са по дата на публикуване във низходящ ред)

Описание
Изтегли
1.
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Джебел за 2020 г.
2.
Общинска програма за закрила на детето 2020г.
3.
Отчет за изпълнение на общинска програма за закрила на детето за 2019г.
4.
Отчет на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Джебел за 2019г.
5.
Проект на програма за дейността на Общински съвет - Джебел за 2020г.
6.
Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за периода 01.07.2019г. - 31.12.2019г.
7.
Проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2020г.
8.
Отчет за изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност през 2019г.
9.
Проект на Общински план за младежта 2020г.
10.
Отчет за изпълнение на Общински план за младежта на община Джебел за 2019г.
11.
Отчет за изпълнение програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.
12.
Проект на програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г. на Община Джебел
13.
Проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г. на община Джебел
14.
Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
15.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел
16.
Приложение 1 към Предложение относно изменение и допълнение на структурата на общинска администрация гр. Джебел
17.
Предложение относно изменение и допълнение на структурата на общинска администрация гр. Джебел
18.
Проект на отчет за изпълнение на програмата за развитие на детско – юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2019 г.
19.
Проект на План-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2020г.
20.
Проект на изменения и допълнения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел [публ.: 18.11.2019г.]
21.
Проект на НАРЕДБА № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Джебел [публ.: 18.11.2019г.]
22.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Джебел [публ.: 15.11.2019г.]
23.
Проект за определяне размера на такса битови отпадъци и приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2020 година [публ.: 13.11.2019г.]
24.
Проект на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Джебел за периода 2019 - 2024 г.
25.
Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за периода 01.01.2019г. - 30.06.2019г.
26.
Проект на стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Джебел, област Кърджали (2019-2020 г.)
27.
Проект на годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2020 година
28.
Проект за изменение, допълнение - актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел през 2019 г.
29.
Проект на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Джебел за 2019 г.
30.
Проект на наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Джебел
31.
Проект за изменение, допълнение - актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел през 2019 г.
32.
Проект на общинска програма за закрила на детето за 2019г.
33.
Отчет за изпълнение на общинска програма за закрила на детето за 2018г.
34.
Годишен отчет за изпълнението на програмите за ЕЕ съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на ЕЕ съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
35.
Проект на програма за дейността на Общински съвет - Джебел за 2019г.
36.
Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.
37.
Проект на програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Джебел през 2019г.
38.
Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2018г.
39.
Проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2019 година
40.
Проект за изменение и допълнение на “НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци”
41.
Oтчет за изпълнение на Oбщински план за младежта на Община Джебел за 2018г.
42.
Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за периода 01.07.2018г. - 31.12.2018г.
43.
Отчет за административното обслужване в Община Джебел за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.
44.
Проект на Общински план за младежта за 2019г.
45.
Проект на план-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2019г.
46.
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Джебел
47.
Отчет за изпълнение на програмата за развитие на детско – юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2018 г.
48.
Проект за изменение, допълнение - актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел през 2018 г.
49.
Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация[Публ: 12.09.2018г.]
50.
Проект за изменение, допълнение - актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел през 2018 година.
51.
Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел
52.
Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Джебел[Публ: 01.08.2018г.]
53.
Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за периода 01.01.2018г. - 30.06.2018г.
54.
Проект за изменение, допълнение - актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел през 2018 г.
55.
Проект на годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2019 година
56.
Проект на годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Джебел
57.
Проект на изменение, допълнение - актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел през 2018 година.
58.
Проект на план за действие на Община Джебел за подкрепа на интеграционните политики (2018- 2020)
59.
ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018г.
60.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017г
61.
Отчет на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –общ.Джебел за 2017 г.
62.
Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Джебел 2017 – 2020
63.
Проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2018 година
64.
Проект на Програма за дейността на Общински съвет - Джебел за 2018г.
65.
Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Джебел през 2018г.
66.
Проект на Общински план за младежта за 2018г.
67.
Отчет за изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност през 2017г.
68.
Отчет за изпълнение на плана за младежта на Община Джебел за 2017г.
69.
Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.
70.
Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за периода 01.07.2017г. - 31.12.2017г.
71.
Отчет за административното обслужване в Община Джебел, област Кърджали за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.
72.
Протокол от проведено обществено обсъждане на проект на докладна записка относно приемане на план-сметка и определяне размера на такса – битови отпадъци за 2018 г. на територията на Община Джебел
73.
Проект за определяне размера на такса битови отпадъци и приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2018 година
74.
Отчет на за изпълнение на програмата за развитие на детско – юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2017 г.
75.
Проект на План-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2018 година
76.
Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на Община Джебел
77.
Проект за изменение, допълнение - актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел през 2017 година
78.
Проект на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Джебел
79.
Проект за изменение, допълнение - актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел през 2017 година.
80.
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел
81.
Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2018 г.
82.
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017г.
83.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016г
84.
ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ (2017-2018 г.)
85.
Отчет на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Джебел за 2016 година
86.
Становище за екологична оценка № ХА-4-4/2017г.
87.
Проект на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2017 година
88.
Проект на програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Джебел през 2017 г.
89.
Проект на общински план за младежта 2017 година
90.
Проект на програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2017г.
91.
Проект на План-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2017 година
92.
Отчет за изпълнение на програмата за развитие на детско – юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2016 г.
93.
Проект за изменение, допълнение и актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
94.
Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие общински детски комплекс - Джебел
95.
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Джебел
96.
Програма за управление на отпадъците на територията на община Джебел (2016-2020)
97.
Проект на Общинска програма за закрила на детето – 2016 г.
98.
Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето – 2015 г.
99.
Проект за изменение, допълнение и актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
100.
Списък на пасища, мери и ливади по землища в община Джебел за отдаване под наем на животновъди регистрирани в БАБХ през стопанската 2016-2017 година
101.
Проект на програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Джебел през 2016 г.
102.
Проект на програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2016г.
103.
Проект на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2016 година
104.
Проект на Oбщински план за младежта - 2016 година
105.
Проект на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, управление и ползване на находищата на минерална вода на територията на община Джебел
106.
Отчет за изпълнение на плана за младежта на Община Джебел, Област Кърджали
107.
Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.
108.
Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за периода 01.07.2015г. - 31.12.2015г.
109.
Oтчет за изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 година
110.
Отчет за административното обслужване в Община Джебел за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.
111.
Проект за изменение, допълнение и актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
112.
Проект на План-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2016 година
113.
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2015- 2019 година
114.
Проект за изменение, допълнение и актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
115.
Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за периода 01.01.2015г. - 30.06.2015г.
116.
Проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Джебел
117.
Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.
118.
Проект на годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2016 година
119.
Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето – 2014 г.
120.
Отчет на Бюджет 2014
121.
Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Джебел през 2015 г.
122.
Проект на Програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2015г.
123.
Проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2015 г.
124.
Проект на Общински план за младежта 2015 година
125.
Решение за определяне на изпълнител по обществена поръчка: "Изготвяне на част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Джебел в процеса на неговото изработване"
126.
Решение за определяне на изпълнител по обществена поръчка: "Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Джебел"
127.
Протоколи №1,2,3 и 4 за дейността на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите получени в резултат на обявена публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Джебел"
128.
Протоколи №1,2,3 и 4 за дейността на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите получени в резултат на обявена публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Джебел в процеса на неговото изработване"
129.
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Общинска администрация гр. Джебел
130.
Вътрешни правила за поддържане на Профил на купувача на Община Джебел
131.
“Доставка на горива – бензин А 95-Н, дизелово гориво, газ пропан – бутан, двигателни и хидравлични масла за автомобилите и машините на Общинска администрация - Джебел”
132.
Проект на Общински план за развитие на община Джебел за периода 2014-2020 г.
133.
ПРОЕКТ НА СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2015 г.
134.
ПРОЕКТ НА НАРЪЧНИК за прилагане на Стандартите за обществени консултации в община Джебел
135.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ „В”
136.
Протокол за дейността на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите получени в резултат на обявена публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Oбществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Oбщина Джебел”
137.
Протокол за екологична оценка за Общ устройствен план на Община Джебел
138.
Протокол за изработване на проект за Общ устройствен план на Община Джебел
139.
“Oбществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Oбщина Джебел”
140.
Решение за откриване на процедура и решение за промяна
141.
„Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Водоснабдяване на с. Устрен - "Долна махала”, общ. Джебел"
142.
„Водоснабдяване на с. Устрен – “Долна махала”, общ. Джебел”
143.
Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Джебел за периода 2007-2013 г.
144.
План за действие на Община Джебел за подкрепа на интеграционните политики (2014- 2020)
145.
"ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ В ПРОЦЕСА НА НЕГОВОТО ИЗРАБОТВАНЕ"
146.
"ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ"
147.
„Водоснабдяване на с. Устрен – “Долна махала”, общ. Джебел”
148.
„Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Водоснабдяване на с. Устрен - "Долна махала”, общ. Джебел"
149.
„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативния период на 2014/2015 г. на територията на община Джебел”
150.
„Усъвършенстване на политиките за управление и координация в община Джебел чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението им“
151.
"Благоустрояване на част от кв. 55 и кв. 57, гр. Джебел"
152.
Проект за допълнение и изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел
153.
Проект за допълнение и изменение в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Джебел
154.
"Доставка на строителни материали за нуждите на Община Джебел"
155.
"Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в община Джебел"
156.
"Организиране на превоза на учениците до 16 годишна възраст и на учителите на територията на Община Джебел със специализиран транспорт, съгласно утвърдената транспортна схема от Общински съвет Джебел за учебната 2014/2015 г."
157.
„Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детските градини намиращи се на територията на община Джебел”
158.
„Доставка на газьол за отопление по заявка на детски градини от Община Джебел за отоплителния период 2014/2015 г.”
159.
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2015 година
160.
Общинска програма за закрила на детето 2014 г.
161.
Проект на годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2015 година
162.
„Извозване на твърди битови отпадъци от депо в с. Вълкович, общ. Джебел до регионално депо с. Вишеград, общ. Кърджали”
163.
„Избор на изпълнител по дейности, свързани с благоустрояване на части от гр.Джебел, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици в кв. „Прогрес“ – кв. 68,70“, в кв. „Прогрес“ – кв. 65, с о.т. 395-43-45-48-49-50“, гр. Джебел“ и Обособена позиция №2: „Благоустрояване на кв. 57, части от квартали 25, 53, 54 и 56 и част от градско дере в район „Топливо“ (кв. 23) до ж.бл. „Младост – 4“ (кв. 57), гр. Джебел““
164.
„Избор на изпълнител на инженеринг (проектиране и СМР) за пристройка, преустройство и надстройка на административна сграда в гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ № 19“
165.
„Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от «Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.» /ПРСР/ по проект „Реконструкция и основен ремонт на пътища от общинска инфраструктура на Община Джебел“
166.
„Избор на изпълнител за извършване на дейности по реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 2062 /III-508, Джебел-Рогозче/ Рогозче-Душинково-Полянец – мах.Китка, както и реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 1060 /III-508/ Джебел – Чакалци – Слънчоглед – Граница общ.(Джебел-Момчилград) – Загорско – Садовица, по проект:„Реконструкция и основен ремонт на пътища от общинска инфраструктура на Община Джебел“
167.
„Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обекти: „Реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 2026 /III-508, Джебел-Рогозче/ Рогозче-Душинково-Полянец – мах.Китка, както и реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 1060 /III-508/ Джебел – Чакалци – Слънчоглед – Граница общ.(Джебел-Момчилград) – Загорско – Садовица, по проект:„Реконструкция и основен ремонт на пътища от общинска инфраструктура на Община Джебел“
168.
Информация за проект: „Изключи компютъра! Играй на открито!”
169.
Организация на обучения по проект: „Подобряване работата на общинските служители чрез повишаване на професионалната компетентност” по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК)
170.
Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Джебел през 2014 г.
171.
Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Джебел
172.
Програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2014г.
173.
Проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Джебел през 2014 година
174.
Проект на Общински план за младежта - 2014 година
175.
Проект за измение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел
176.
Проект за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел
177.
Проект за изменение в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Джебел
178.
Проект на наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Джебел
179.
Проект на план-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в Община Джебел за 2014 година
180.
“Доставка на горива – бензин А 95-Н, дизелово гориво, газ пропан – бутан, двигателни и хидравлични масла за автомобилите и машините на Общинска администрация - Джебел”
181.
Проект за изменение в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Джебел
182.
"Зимно поддържане на пътищата в община Джебел"
183.
„Избор на изпълнител за извършване на Консултантски услуги за подготовка на пълен пакет документи и изготвяне на заявление за подпомагане за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ пред Държавен фонд „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, включително и консултации по правни въпроси и подготовка на необходимите документи за екологични оценки и/или ОВОС, за следните подобекти: •Подобект № 1: Консултантски услуги за подготовка на проект по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" съгласно изискванията на Наредба № 25 от 29.07.2008 г. и • Подобект № 2: Консултантски услуги за подготовка на проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ съгласно Наредба № 24 от 29.07.2008 г.“
184.
“Изготвяне на технически инвестиционен проект за изграждане на: "Довеждащ водопровод от водовземното съоръжение - сондаж №3, находище "Джебел", минирална вода"
185.
Отчет за дейността на Общински съвет – Джебел за І –то полугодие на 2013г.
186.
Проект за допълване на Общински план за защита при бедствия на Община Джебел с разчет за евакуация и разсредоточаване при земетресение.
187.
„Доставка на твърди горива – дърва и брикети за нуждите на Общинска администрация Джебел, детските градини и училища в Oбщина Джебел за отоплителния период 2013-2014 г.”
188.
План за действие за 2014 година за изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 година в Община Джебел
189.
Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Изграждане на посетителски туристически център и допълнителни атракции в УПИ XV - 427, гр. Джебел (ПИ с идентификатор 20746.502.1530)”
190.
"Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел"
191.
Общинска програма за закрила на детето на Община Джебел за 2013 година
192.
„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на посетителски туристически център и допълнителни атракции в УПИ XV - 427, гр. ДЖЕБЕЛ (ПИ с идентификатор 20746.502.1530)”
193.
"Подпорни стени и възстановяване на улица в с.Припек, община Джебел от О.Т.52 до О.Т.70 - I етап по Решение №2, т.11 на МВКВП - 26.02.2013 г."
194.
План за действие за 2013 година за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 година в Община Джебел
195.
Проект за допълнение и изменение в Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Джебел
196.
Извозване на твърди битови отпадъци от депо в с. Вълкович, общ. Джебел до регионално депо с. Вишеград, общ. Кърджали
197.
Проект на Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел
198.
Проект на общински план за младежта/2013 г./
199.
ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА - таблица (проект)
200.
Проект на програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Джебел през 2013 г.
201.
Проект на план за действие на Община Джебел за подкрепа на интеграционните политики(2013- 2014)
202.
«Доставка на строителни материали за нуждите на Община Джебел»
203.
«Доставка на оборудване за нуждите на ОУ "Васил Левски" с. Устрен, oбщ. Джебел по две обособени позиции: 1. Доставка на оборудване на материално техническа база; 2. Доставка на оборудване необходимо за осигуряване на столово хранене»
204.
Спортен календар 2013
205.
Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Джебел
206.
О Т Ч Е Т ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ , ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
207.
Избор на лицензиран консултант за упражняване на надзор по време на строителството на обекти по обособени позиции
208.
Заповед № 770 от 11.10.2012 год. на Министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно –охранителната зона на находище „Джебел”,гр.Джебел,общ.Джебел, обл.Кърджали
209.
Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативния период на 2012/2013 г. на територията на Oбщина Джебел, по обособени позиции
210.
Доставка на оборудване за нуждите на ОУ "Васил Левски" с. Устрен и ОУ "Христо Смирненски" с. Рогозче, oбщ. Джебел
211.
„Доставка на твърди горива – дърва и брикети за нуждите на Общинска администрация Джебел, детските градини и училища в Oбщина Джебел за отоплителния период 2012-2013 г.”
212.
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ПРЕЗ 2012 г.
213.
Стратегия за управление на общинската собственост в община Джебел за периода 2012 – 2015 Г.
214.
ОБЯВА за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през октомври 2012 г.
215.
ТАРИФА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА при предоставяне на услугите в център за услуги в домашна среда по проект
216.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА” В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
217.
Oбществена поръчка за строителни работи по обособени позиции
218.
Проекто-наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Джебел
219.
Обществена поръчка за извършване на превоз на ученици, учители и деца от детските градини на територията на Община Джебел през учебната 2012/2013 година
220.
Програма за управление на община Джебел 2011-2015
221.
Обществена поръчка за изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на СОУ „Христо Ботев”, гр. Джебел
222.
Oбществена поръчка за извършване на основен ремонт на местни пътища и улици в община Джебел
223.
Oбществена поръчка за извършване на основен ремонт на местни пътища и улици в община Джебел_3
224.
Oбществена поръчка за извършване на основен ремонт на местни пътища и улици в община Джебел_2
225.
Oбществена поръчка за извършване на основен ремонт на местни пътища и улици в община Джебел_1
226.
Ремонт на общинска пътна мрежа 2012
227.
Покана за ремонт на общинска пътна мрежа 2012
228.
Обществена поръчка за подмяна на котелната инсталация на ОДЗ „Щастливо детство” град Джебел
229.
Проект на програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2013 година
230.
Проект на годишна програма за развитие на Читалищната дейност в Община Джебел през 2013 година
231.
Приложение 6
232.
План на собствените бюджетни приходи на община Джебел
233.
Предложение за бюджет 2012 на община Джебел
234.
Докладна записка за изпълнението на бюджета на община Джебел за 2011г.
235.
ПРОЕКТ За изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Джебел
236.
Проект на Програма за дейността на ОбС-Джебел за 2012г.
237.
Проект на Стратегия за управление на общинската собственост в община Джебел за периода 2012-2015 година
238.
Образец № 14
239.
Образец № 13
240.
Условия за участие в обществена поръчка - част 2
241.
Условия за участие в обществена поръчка - част 1
242.
Условия за обявяване на обществена поръчка - заглавна страница
243.
Проект на договор за участие в обществена поръчка

ЗАБЕЛЕЖКА: За да прочетете файловите от обществените поръчки, публикувани във *.fed формат инсталирайте програмите от посочените линкове: линк 1, линк 2, линк 3


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.