Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: [email protected]

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: [email protected]

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


Untitled Document

 

Общинска администрация - гр.Джебел

Телефонен указател

 Длъжност

Име, Фамилия

Телефон
Код.03632

1.

Кмет на община

НЕДЖМИ АЛИ

23-10–тел.факс

2.

Технически секретар

 Елис Махмуд

20-51

3.

Председател на ОбС

Сейфи Мехмедали

20-93

4.

Заместник кмет

Хюсеин Мустафа

21-54

5.

Секретар на общината

Хайрие Мехмед

23-97

6.

Гл.пец. “Канцелария”

Гюнер Муса

22-79

7.

 Директор “ФСДАО”

Сунай Исмаил

23-38

8.

Началник “ТСУ”

Мутлу Хашим

20-98

9.

Н-к отдел „Образ.и култура”

Василка Симидчиева

22-05

10.

Н-к отдел и Гл. сч-тел

Айля Ибрям

22-19

11.

Спец.”Деловодство”

Гюлчехра Мехмед

22-27

12.

Спец.”Личен състав”

Минка Крумова

22-27

13.

Счетоводство

Юксел Мехмед
Шехрибан Али

20-64

14.

Специалисти ”ЕСГРАОН”

Катя Кисьова
Петя Николова
Виждан Сюлейман
Шенгюл Яшар
Зихни Салим

89-79

15.

Специалисти “Общинска собственост”

Леман Ахмед
Фатмегюл Мурад             

89-09

16.

Специалисти “ТЦ”

Бедри Реджеб
Шенер Исмаил

22-41
22-41

17.

Спец.”Образование”

 Тюляй Юсуф

20-39

19.

Счетоводство “Образование”

Фахрие  Али
Сайфе Халил

20-94
20-94

20.

Гл.архитект
Ст.спец “КАТМ”

Мехмед Мюмюн
Надежда Георгиева

21-16
21-16

21.

Специалист

Юсеин Мохамед

23-59

22.

Н-к “Военен Отдел”
ОМП и ГЗ

20-37
30-51

23.

Н-к отдел”БКС”

Ергин Юсеин

23-01

24.

Дежурeн

 

23-64

25.

отдел“Местни данъци и приходи”

Али Мехмед,
Айлин Дурхан
Сейхан Ахмед

21-35
21-37

26.

Архив ”ЕСГРАОН”

Йълдъз Ешреф,

89-84

Кметства

1

с.Мишевско

Асри Салим

0876798669

2

с.Припек

Стефан Джуванов

0894474747

3

с.Плазище

Христо Мирчев

0884556103

4

с.Ген.Гешево

Дениз Юсуф

0878879299

5

с.Ридино

Илхан Емин

0888279222

6

с.Устрен

Бейсим Мустафа

0884556110

7

с.Воденичарско

Ведат Аптула

0887230851

8

с.Рогозче

Мустафа Сюлейман

0988773668

9

с.Папрат

Исмет Гюлюстан

0884556128

10

с.Чакалци

11

с.Слънчоглед

Зеки Исмаил

0883406283

12

с.Телчарка

Вайтин Хайрула

0884556094

13

с.Търновци

Невин Емин

14

с.Добринци

Рамадан Али

0884556090

15

с.Жълъдово

Мюмюн Юмер

0884556123

16

с.Купците

17

с.Щерна

Метин Исмаил

0884556121 

18

с.Църквица

Халил Бекир

0887780266

19

с.Контил

20

с.Козица

Мюмюн Юсеин

 0884556112

21

с.Великденче

Ферди Мюмюн

0885864796

22

с.Душинково

Алиджан Сюлейман

0888827014

23

с. Илийско

Ахмед Хасан

0876587177

24

с. Подвръх

Шенай Али

0884395516

25

С. Софийци

 

 

26

С. Тютюнче

Ирина Караиванова

0888826832

27

С. Поточе

 

 

28

С. Ямино

Мустафа Мустафа

0878712563

29

С. Казаците

Мустафа Бекир

0883417419

30

С. Овчево

 

 

31

С. Лебед

Нихат Халил

0876063281

32

С. Вълкович

Хикмет Хасан

0878610514

33

С. Черешка

 

 

34

С. Сипец

Сейнур Юсеин

0887542725

35

С. Скалина

 

 

36

С. Мрежичко

Тунджай Мустафа

0887459149

37

С. Рогозари

Фериде Халил

0877076099

38

С. Полянец

Фикри Мустафа

0884556081


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved..