Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: [email protected]

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: [email protected]

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1УСЛУГИ

I. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ОБА1

1. Възстановяване или промяна на име

 

 

ОБА1

2. Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.  
file icon doc Искане

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

3. Издаване на удостоверение за семейно положение

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.   
file icon doc Заявление

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

4. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.   
file icon doc Заявление

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

5. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.   
file icon doc Заявление

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

6. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.   
file icon doc Заявление

Обикновенна -3,00 лв. Експресна -9,00 лв.

ОБА1

7. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.    
file icon doc Заявление

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

8. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.   
file icon doc Заявление

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

9. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.   
file icon doc Заявление

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

10. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

Необходими документи: Документ за самоличност но лицето. Документи доказващи собствеността. Писмено съгласие на собственика чрез декларация (по образец), с изключение на случаите по чл. 92, ал. 5 от ЗГР (родство по права линия и съпруг). Срок за изпълнение на услугата: веднага. Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.  
file icon doc Заявление

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

11. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.    
file icon doc Заявление

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

12. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Необходими документи: Документ за самоличност но лицето. Документи доказващи собствеността. Писмено съгласие на собственика чрез декларация (по образец), с изключение на случаите по чл. 92, ал. 5 от ЗГР (родство по права линия и съпруг). Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.  

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

13. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.    
file icon doc Заявление

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

14. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

Необходими документи: Документ за самоличност но лицето. Документи доказващи собствеността. Писмено съгласие на собственика чрез декларация (по образец), с изключение на случаите по чл. 92, ал. 5 от ЗГР (родство по права линия и съпруг). Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.  

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

15. Издаване на удостоверение за настоящ адрес  при вече регистриран настоящ адрес

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.    
file icon doc Заявление

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

16. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Необходими документи: Документ за самоличност но лицето. Документи доказващи собствеността. Писмено съгласие на собственика чрез декларация (по образец), с изключение на случаите по чл. 92, ал. 5 от ЗГР (родство по права линия и съпруг). Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.  

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

17. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.    
file icon doc Заявление

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

18. Издаване на удостоверение за правно ограничение

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: веднага 
file icon doc Заявление

Не се таксува

ОБА1

19. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.   
file icon doc Заявление

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

20. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Необходими документи: Съобщение за раждане  или Съдебно решение

не се таксува

ОБА1

21. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина – раждане, брак и смърт

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето. Заверен препис или извлечение от съставения в чужбина акт (преведен и легализиран) удостоверение за идентичност на родителите и извлечение от семейния регистър заверени с апостил от съответната страна.

За брак:- удостоверение за граждански брак, удостоверение за идентичност на българския гражданин и изявление от семейния регистър заверени с апостил
 Искане за съставяне
 Искане за пресъставяне
За смърт:- акт за смърт, удостоверение за идентичност на имената заверени с апостил
 Искане

35 лв.

ОБА1

22. Промяна в актовете за гражданско състояние

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Заявление за промяна по чл.76 от ЗГР или съдебно решение.

Не се таксува

ОБА1

23. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.   
file icon doc Искане

Обикновенна -8,00 лв.
Бърза – 16,00 лв.
Експресна -24,00 лв.

ОБА1

24. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –  оригинал

Документи за самоличност/лични карти/, медицински за сключване на граждански брак, декларация по член 9 от СК нотариална заверена и молба

Брак с ритуал – 50 лв.
Без ритуал – 20 лв.

ОБА1

25. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.   
file icon doc Искане

Обикновенна -8,00 лв.
Бърза – 16,00 лв.
Експресна -24,00 лв.лв.

ОБА1

26. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

Необходими документи: Съобщение за смърт или съдебно решение. Срок за изпълнение на услугата- веднага. 
file icon doc Искане

Не се таксува

ОБА1

27. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.   
file icon doc Искане

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна -15,00 лв.

ОБА1

28. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.   
file icon doc Искане

Обикновенна -8,00 лв.
Бърза – 16,00 лв.
Експресна -24,00 лв.

ОБА1

29. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето. Веднага
file icon doc Искане

10,00 лв.

ОБА1

30. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: веднага

 5 лв.

ОБА1

31. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Докимент за самоличност и удостоверение за идентичност на имената
Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.  

Обикновенна -3,00 лв.
Бърза – 6,00 лв.
Експресна -9,00 лв.

ОБА1

32. Издавене на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Документ за самоличност
Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.  

Обикновенна -3,00 лв.
Бърза – 6,00 лв.
Експресна -9,00 лв.

ОБА1

33. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Официално писмо

Не се таксува

ОБА1

34. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

 

 

ОБА1

35. Припознаване на дете

 

 

ОБА1

36. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Официално писмо

Не се таксува

ОБА1

37. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

 

 

ОБА1

38. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Документ за самоличност
Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 5 дни.  

Обикновенна -8,00 лв.
Бърза –16,00 лв.
Експресна -24,00 лв

ОБА2

1. Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

 

 

ОБА2

2. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

 

 

ОБА2

3. Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

 

 

ОБА2

4. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

 

 

ОБА2

5. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост,   или за възстановен общински имот

 

 

ОБА2

6. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

 

 

ОБА2

7. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

 

 

ОБА2

8. Издаване на заповед за изземване на имот

 

 

ОБА2

9. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

 

 

ОБА3

1. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 7

Обикновенна -10,00 лв.
Бърза –20,00 лв.
Експресна -30,00 лв

ОБА3

2. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

file icon doc Заявление

3,00 лв. /кв.м.

ОБА3

3. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

file icon doc Заявление

0,002% от строителната стойност на обекта

ОБА3

4. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

file icon doc Заявление

 

ОБА3

5. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

 

 

ОБА3

6. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

file icon doc Заявление

 

ОБА3

7. Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 7
file icon doc Заявление

Обикновенна -20,00 лв.
Бърза –40,00 лв.
Експресна -60,00 лв

ОБА3

8. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

file icon doc Заявление

150,00 лв.

ОБА3

9. Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

file icon doc Заявление

150,00 лв.

ОБА3

10. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

file icon doc Заявление

 

ОБА3

11. Издаване на разрешение за строеж

file icon doc Заявление

0,002% от строителната стойност на обекта

ОБА3

12. Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)

 

 

ОБА3

13. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

file icon doc Заявление

 

ОБА3

14. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

file icon doc Заявление

 

ОБА3

15. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

 

50% от таксата за разрешение за строежа

ОБА3

16. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

file icon doc Заявление

 

ОБА3

17. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

file icon doc Заявление

 

ОБА3

18. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

file icon doc Заявление

 

ОБА3

19. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

file icon doc Заявление за IV категория
file icon doc Заявление за V категория
file icon doc Заявление за VI категория

IV категория – 200 лв.
V категория – 100 лв.
VI категория – 50 лв.

ОБА3

20. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 7
file icon doc Заявление

Обикновенна -10,00 лв.
Бърза –20,00 лв.
Експресна -30,00 лв

ОБА3

21. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

file icon doc Заявление

 

ОБА3

22. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

file icon doc Заявление

 

ОБА3

23. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

file icon doc Заявление

 

ОБА3

24. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

 

 

ОБА3

25. Издаване на удостоверения, че  обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 7
file icon doc Заявление

Обикновенна -10,00 лв.
Бърза –20,00 лв.
Експресна -30,00 лв

ОБА3

26. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 7
file icon doc Заявление

Обикновенна -10,00 лв.
Бърза –20,00 лв.
Експресна -30,00 лв

ОБА3

27. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

 

 

ОБА3

28. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

file icon doc Заявление

 

ОБА3

29. Издаване на скици за недвижими имоти

Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 7

Обикновенна -10,00 лв.
Бърза –20,00 лв.
Експресна -30,00 лв

ОБА3

30. Попълване/поправка на кадастрален план

 

 

ОБА3

31. Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от общинския горски фонд

 

 

ОБА3

32. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

 

 

ОБА3

33. Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища

 

 

ОБА3

34. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

 

 

ОБА3

35. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

 

 

ОБА3

36. Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

 

 

ОБА3

37. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ

 

 

ОБА3

38. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

 

 

ОБА3

39. Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

 

 

ОБА3

40. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 7

Обикновенна -10,00 лв.
Бърза –20,00 лв.
Експресна -30,00 лв

ОБА3

41. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

 

 

ОБА3

42. Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура

 

 

ОБА3

43. Издаване на акт за узаконяване на строеж

 

 

ОБА3

44. Одобряване на подробен устройствен план

file icon doc Заявление

 

ОБА4

1. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

 

 

ОБА5

1. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

 

 

ОБА5

2. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа  и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

file icon doc Заявление

 

ОБА6

1. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 7

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза –10,00 лв.
Експресна -15,00 лв

ОБА6

2. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

 

 

ОБА6

3. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 7

Обикновенна -10,00 лв.
Бърза –20,00 лв.
Експресна -30,00 лв

ОБА6

4. Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и кадастралните регистри

 

 

ОБА6

5. Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план

 

 

ОБА7

1.  Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

 

10,00 лв. / кв.м.

ОБА7

2. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

 

 

ОБА7

3. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

 

 

ОБА8

1. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси

 

 

ОБА8

2.Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

 

 

ОБА8

3. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

 

 

ОБА8

4. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

 

 

ОБА8

5. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

 

 

ОБА8

6. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика

 

 

ОБА8

7. Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на  земеделски производители в областната дирекция "Земеделие"

 

 

ОБА8

8. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

 

 

ОБА8

9. Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

 

 

ОБА8

10. Издаване на разрешително за достъп до горски територии

 

 

ОБА9

1. Издаване на разрешение за преместване на растителност

 

 

ОБА9

2. Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

 

 

ОБА9

3. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

 

 

ОБА9

4. Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване  с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

 

 

ОБА9

5. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

 

 

ОБА9

6. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

 

 

ОБА10

1. Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места

 

 

ОБА11

1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

 

 

ОБА11

2. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

 

 

ОБА11

3. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

 

 

ОБА11

4. Категоризация на заведения за хранене и развлечение

file icon doc Заявление

 

ОБА11

5. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

file icon doc Заявление

 

ОБА11

6. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

 

 

ОБА11

7. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

file icon rtf Заявление

 

ОБА11

8. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

file icon rtf Заявление

 

ОБА11

9. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

 

 

ОБА11

10. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и  пътни връзки към него

 

 

ОБА11

11. Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

 

 

ОБА11

12. Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

 

 

ОБА11

13. Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон

 

 

ОБА11

14. Прекратяване на категория на туристически обект

 

 

ОБА12

1. Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

 

 

ОБА12

2. Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

 

 

ОБА12

3. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

 

 

ОБА12

4. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

 

 

ОБА12

5. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

 

 

ОБА12

6. Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

 

 

ОБА13

1. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения
по Закона за местните данъци и такси

Декларации

 

ОБА13

2. Издаване на копие от подадена данъчна декларация

 

 

ОБА13

3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Документ за самоличност
Експресна до 24 часа; Бърза – 5; Обикновенна - до 14
Искане

Обикновенна -15,00 лв.
Бърза –25,00 лв.
Експресна -40,00 лв

ОБА13

4. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Документ за самоличност
Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 7
Искане

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза –10,00 лв.
Експресна -15,00 лв

ОБА13

5. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Документ за самоличност
Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 7

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза –10,00 лв.
Експресна -15,00 лв

ОБА13

6. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Искане

 

ОБА13

7. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

 

 

ОБА13

8. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

 

 

ОБА13

9. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Документ за самоличност
Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 7
Искане

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза –10,00 лв.
Експресна -15,00 лв

ОБА13

10. Декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване. 

Документ за самоличност
Декларация за определяне таксата за битови отпадъци

Молба-декларация за освобождаване на част от ТБО

Без такса

ОБА13

11. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Документ за самоличност
Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 7
Искане

Обикновенна -15,00 лв.
Бърза –25,00 лв.
Експресна -40,00 лв

ОБА13

12. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Документ за самоличност
Експресна до 24 часа; Бърза – 5; Обикновенна - до 14
Експресна до 24 часа; Бърза – 3; Обикновенна - до 7
Искане

Обикновенна -15,00 лв.
Бърза –25,00 лв.
Експресна -40,00 лв

ОБА13

13. Издаване на удостоверение за декларирани данни

Документ за самоличност
Експресна до 24 часа; Бърза – 5; Обикновенна - до 14
Искане

Обикновенна -5,00 лв.
Бърза –10,00 лв.
Експресна -15,00 лв

ОБА14

1. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

 

 

ОБА15

1. Нотариално удостоверяване  на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

 

 

ОБА15

2. Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

 

 

ОБА15

3. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и 

 

 

Работно време на Общинска администрация Джебел:

от 08:00ч. до 12:00 ч.
от 13:00 ч. до 17:00 ч.

гр. Джебел 6850,ул. "Еделвайс" № 19
03632-2051 ; 03632-2227; 03632-8979
Канцелария на кмет : 03632-2051 ; 03632-2279
факс: 03632-2310 ,    Е-mail: [email protected]
Горещ телефон   03632-2051
Приемното време на кмета на Община Джебел е в Понеделник от 14.00 до 16.00 часа.
Повече информация може да получите в Център за услуги и информация на гражданите от 08:00ч.-12.00 и от 13.00 - 17:00 ч., адрес гр.Джебел 6850,ул. "Еделвайс" № 19; на телефон 03632/2051,03632-2227, 03632-8979
Телефон за предварително записване на приема: 03632-2051.

Форма за регистриране на прием на гражданите от кмета на общината може да изтеглите от тук.

 


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved..