Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: [email protected]

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: [email protected]

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Описание
Изтегли
1.
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Джебел за 2019 година
2.
Отчет за изпълнение на общинска програма за закрила на детето за 2019г.
3.
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2020г.
4.
Общинска програма за закрила на детето за 2020г.
5.

Етичен кодекс за поведение на служителите от Общинска администрация Джебел

6.

Програма за управление на Община Джебел за периода 2019-2023 година

7.

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Джебел за периода 2020-2023 година

8.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Джебел през 2020 година

9.

Програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2020 година

10.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2020 година

11.

Общински план за младежта за 2020 година

12.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2019 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

13.

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Джебел за 2019 г.

14.
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Мандат 2019-2023 година
15.
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Мандат 2019-2023 година
16.
План-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2020г.
17.

Устройствен правилник на Общинска администрация - Джебел

18.
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Джебел 2019-2024 г.
19.
Вътрешни правила при осъществяване на дейностите по получаване и изпращане на съобщения, документи и вътрешни административни услуги чрез Системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление"
20.

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Джебел за 2018 г.

21.
Програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2019 г.
22.
Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Джебел през 2019 г.
23.
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2019 година
24.
Общински план за младежта 2019 година
25.
Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2021 г.
26.
Информация за изпълнение на програмите по чл. 9 от ЗЕВИ за 2017 г.
27.
Информация за изпълнение на програмите по чл. 9 от ЗЕЕ за 2017 г.
28.
Информация за изпълнение на програмите по чл. 9 от ЗЕЕ за 2018 г.
29.
Отчет на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Джебел за 2018г.
30.
План-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2019г.
31.
Актуализация На Общински план за развитие на община Джебел за периода 2014- 2020 г.[Публ: 02.08.2018г.]
32.
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Джебел за 2018 година
33.
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2019 година
34.
Общинска програма за закрила на детето за 2018г.
35.
Програма за енергийна ефективност на Община Джебел 2017 – 2020
36.
Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Джебел през 2018 г.
37.
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2018 година
38.
Общински план за младежта 2018 година
39.
Програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2018 г.
40.

План-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2018г.

41.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2018 година

42.

Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.

43.
Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Джебел (2017-2018 г.)
44.
Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
45.
Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Джебел през 2017 г.
46.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Джебел (2017-2020г.)

47.
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Джебел
48.
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2017 година
49.
Общински план за младежта 2017 година
50.
Програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2017г.
51.

Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за периода 01.07.2016г. - 31.12.2016г.

52.

Отчет за административното обслужване в Община Джебел за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.

53.

Отчет за изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност през 2016 година

54.

Отчет за изпълнение на общински план за младежта за 2016г.

55.

Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.

56.

Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс - Джебел

57.

Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за периода 01.01.2016г. - 30.06.2016г.

58.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2017 година

59.

Отчет за дейността на на МКБППМН – гр. Джебел за 2015 г.

60.

План за противодействие на тероризма Община Джебел

61.

Формули за разпределение на средствата, получени по Единни разходни стандарти за училищата за 2016 г.

62.

Формули за разпределение на средствата, получени по Единни разходни стандарти за детските градини за 2016 г.

63.

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Джебел за мандат 2015- 2019 година

64.

Програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2016 г.

65.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Джебел през 2016 г.

66.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2016 година

67.

Общински план за младежта за 2016 година

68.

Харта на клиента и собствени стандарти за качествено административно обслужване в Общинска администрация – Джебел

69.

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община Джебел

70.

План-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов Спорт в община Джебел за 2016 година

71.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Мандат 2015- 2019 година

72.

Общинска програма за закрила на детето на Община Джебел за 2015 година

73.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2016 година

74.

Правила за достъп до обществена информация в Общинска администрация - Джебел

75.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Джебел през 2015 г.

76.

Формули за разпределение на средствата, получени по Единни разходни стандарти за училищата за 2014 5.

77.

Формули за разпределение на средствата, получени по Единни разходни стандарти за детските градини за 2014 5.

78.

Програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2015г.

79.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2015 година

80.

Общински план за младежта за 2015 година

81.

Отчет за изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Джебел през 2014г.

82.

Отчет за изпълнение на програмата за младежта на Община Джебел за 2014 година

83.

Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г.

84.

Oтчет за административното обслужване в община Джебел, област Кърджали за 2014 г.

85.

Отчет за дейността на Общински съвет – Джебел за ІI–то полугодие на 2014г.

86.
Общински план за развитие на Община Джебел за периода 2004-2020г.
87.

Спортен календар 2015 г.

88.

Наръчник за прилагане на Стандартите за обществени консултации в община Джебел

89.

Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Джебел за периода 2007-2013 г.

90.

План за действие на Община Джебел за подкрепа на интеграционните политики (2014-2020)

91.

Отчет за дейността на Общински съвет – Джебел за І –то полугодие на 2014г.

92.

Отчет за дейността на на МКБППМН – гр. Джебел за 2013 г.

93.

Списъка на общинския жилищен фонд за 2014г.

94.

Споразумение за обществен ред и сигурност(актуализирано: м. февруари 2014г.)

95.

План относно изпълнение съвместни действия за постигане целите и мерките, разписани в актуализираното споразумение за обществен ред и сигурност

96.

Отчет за административното обслужване и изпълнение на програмата на кмета на община Джебел, област Кърджали за 2013 година

97.

План за действие на Община Джебел за подкрепа на интеграционните политики(2013- 2014)

98.

План за действие за 2014 година за изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 година в Община Джебел

99.

План за защита при бедствия в Община Джебел

100.

Уведомление от общински съветник, че няма да присъства на заседание на Общинския съвет

101.
Доклад за изпълнението на общинския план за развитие на община Джебел, 2007 – 2013 година

 


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved..