Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: [email protected]

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: [email protected]

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


 

ИКОНОМИКА

1. Промишленост и услуги.

    Община  Джебел се характеризира с  предимно селскостопанско производство – главно тютюнопроизводство, което се осъществява  в рамките на отделните домакинства.

Освен  това има  регистрирани  общо 135 стопански единици, от които микро / до десет заети / - 127 броя ,малки -  от 11 – до 50 заети – 4, средни – от 51 – 100 заети – 3 и една междинна група – 101 до 250 заети . Спрямо 1999 година броят на стопанските единици е нараснал от 116 на 135 броя, т.е. с 16.37 %.

Увеличението е главно при микро единиците с 14.41 %, малките с  4 броя  и средните с 3 броя. Най – голям относителен дял имат стопанските единици в сферата на търговията и ремонта – 40,74 %, хотели и ресторанти -  19,26%, транспорт и съобщения -  13,33 %, производство на текстил  и изделия от текстил; производство на облекло - 6,67 %  и други  - 20% .

По големите  стопански  субекти  са :
На територията на Общината функционират два /2/ броя кооперации:

 • Градска потребителна кооперация “Наркооп” – Джебел:

Кооперацията членува в ЦКС и дейността и е подчинена на Закона за кооперациите.Същата е изградила множество търговски обекти в гр.Джебел и селата, но поради демографски срив в Общината почти всички са закрита дейност, с изключение на тези в града и селата – Припек и др.

 • ТПК “Златолист” – гр.Джебел:

Кооперацията е с дейност в съответствие със Закона за кооперациите и членува в Националния съюз на ТПК.Разполага с база и е с традиции главно в сферата на битовите услуги:шивашки,фризьорски,тенекеджийски,метални,стругарски и др.
В миналото в производствената и административна дейност са били ангажирани 200 – 250 души, а в момента броят им е – 8 души, персонал необходим само за подържане и управление на собствеността.
Производствените предприятия са 7 бр.

 • “Български тютюни” – АД – Джебел, която закупи “Джебел басма сервиз 4Ю” – АД-Джебел през 2003 година и започна активна дейност в началото на 2004 г.Към момента в него са заети 200 души.
 • “Джебел 96” – ООД – гр.Джебел:

Дружеството е създадено след преобразуване и приватизация по реда на ЗППДОП. Същото не включва държавно участие.
Предмета на дейност е производство на хидравлични  цилиндри, като в момента  фирмата работи с непълен капацитет, поради липса на достатъчно пазар на готовата продукция.Работи са предимно за външния пазар.
Заетите в производствените и административни дейности са 80 души с тенденция при пълно натоварване на производствените мощности да се привлекат допълнително  40 – 60 души.Изнася се продукция за Германия, Япония и Холандия.

 • “Сьонмез  интернешънъл” ООД - Джебел

 Фирмата е създадена за производство на конфекционни облекла, които се доставят готово разкроени от Турция в базата в гр.Джебел.Готовата продукция е предназначена за външния пазар.Дейността се реализира в цеха в гр.Джебел, който фирмата придоби по реда на ЗППДОП в  производствената и административна дейност са ангажирани – 230 души.

 • “Севтекстил” ООД – Джебел

Фирмата е създадена за производство на конфекционни облекла.Готовата продукция е предназначена за външния пазар.В производствената и административна дейност са ангажирани – 80 души.
- Еднолични търговски и частни юридически лица – 130 бр.
Кланица “Мусан”-ООД – гр.Джебел,индустриална зона – 10 души.
Кланица и транжорна на ЕТ “Имам – Валентин Митков” – гр.Джебел.
Работилница за производство на закуски – 3 броя – гр.Джебел.
“Идеал фешън” ООД – 200 работници.
ЕТ “Естер”- за производство на безалкохолни напитки – 100 работници.

2. Селско стопанство.

2.1.Тютюнопроизводство

Основният поминък на населението от община Джебел е свързан с тютю-нопроизводството. Основното за производството на висококачествения тютюн си остава специфичната почва на Източните Родопи и изцяло ръчният труд.Държавната регулация на производството на тютюни и тяхната преработка е инст­румент, който предпазва производителите от свръхпроизводство на количества, за които няма пазарно търсене. От 2002 г. е въведен уеднаквен среден добив по райони в страната, на база на който се разпределя квота. Квотата за община Джебел се изчислява на база среден добив 150 кг/дка за произход Крумовград и 130 кг/дка за произход Джебел.Даденостите в Общината – малки и разпокъсани площи за тютюнопроизводство и изключително ръчния труд не позволяват да се създадат сдружения на тютюнопроизводителите при изгодни икономически условия.
Като тенденция не се очертава спад в тютюнопроизводството, а напротив увеличение на производството, което е основен поминък в района.

2.2.Зеленчукопроизводство

Отглеждат се почти всички зеленчукови култури за задоволяване собствените нужди на домакинствата .На територията на общината има условия – подходящи земеделски площи за отглеждане на зеленчукови култури.

2.3.Трайни насаждения

Отглеждането на овощни култури в община Джебел е със символичен характер. Отглеждат се сливи, ябълки, орехи, основно за лично самозадоволяване. По програмата за алтернативно земеделие РОДОПИ активността не е голяма в създаването на трайни на­саждения, проектите са : само един, а именно : създаване на овощна градина от ябълки с обща площ - 2 дка  в с.Мишевско.


По-важни особености на растениевъдството:

 • относителният    дял    на    тютюна    е    най-висок    и    придава    характер    на
  растениевъдството като моно културен подотрасъл;
 • техническите култури и трайните насаждения имат незначителен дял с възмож­-
  ности за възстановяване на лозарство и овощарство;

 


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved..