Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: [email protected]

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: [email protected]

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


Untitled Document

 

Същност и функции:

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран пряко от жителите на общината, който определя политиката за нейното изграждане и развитие.
   • Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
   • Одобрява структурата на общинската администрация по предложение на Кмета на общината и определя средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет, по предложение на Кмета;
   • Избира и освобождава председателя на Общинския съвет;
   • Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба;
   • Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
   • Определя размера на местните данъци и такси в граници, предвидени със закон;
   • Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на Кмета на общината и кметовете на кметства;
   • Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя своите представители в тях;
   • Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон;
   • Приема решения за създаване и одобряване на общи и подробни градоустройствени планове за територията на общината или за части от нея, при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
   • Приемане стратегии, програми и планове за развитие на общината;
   • Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
   • Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
   • Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина и определя своите представители в тях;
   • Създава кметства при условия и по ред, определени със закон;
   • Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
   • Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
   • Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята кмпетентност;
   • Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
   • Одобрява символ и печат на общината;
   • Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.

Общинският съвет решава и други задачи с местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.
Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на ОбС и общинската администрация, с който се уреждат въпросите, свързани с организацията и функционирането на ОбС и неговите комисии, на общинската  администрация и сдружаването на общината.

Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител в седемдневен срок.
Общинският съвет може да избира обществен посредник.

 

 


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved..