Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: [email protected]

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: [email protected]

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

Описание
Виж
1.

Регистър на домашните кучета на територията на община Джебел

2.

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост гр.Джебел от 2015г.-2019г

3.

Регистър на социалните институти и услуги

4.

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

5.

Регистър на местата за настаняване

6.

Регистър на заведенията за хранене и развлечение

7.

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Джебел

8.

Регистър на читалищата на територията на община Джебел

9.

Регистър на военните паметници в община Джебел

10.

Регистър на сдруженията на собствениците в община Джебел

11.

Регистър за заповеди на кмета на Община Джебел - 2017 г.

12.

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Джебел мандат 2015 – 2019 г.

13.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на заповедите и решенията за изработване на ПУП - 2019 г.

14.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на заповедите и решенията за изработване на ПУП - 2018 г.

15.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на заповедите и решенията за изработване на ПУП - 2017 г.

16.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на заповедите и решенията за изработване на ПУП - 2016 г.

17.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на въведените в експлоатация строежи - 2019 г.

18.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на въведените в експлоатация строежи - 2018 г.

19.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на въведените в експлоатация строежи - 2017 г.

20.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на въведените в експлоатация строежи - 2016 г.

21.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж - 2019 г.

22.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж - 2018 г.

23.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж - 2017 г.

24.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж - 2016 г.

25.

Регистър на общинските детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие и училища на територията на община Джебел

26.

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерална вода - находище Джебел, гр.Джебел, сондаж № 3 - изключителна държавна собственост - номер 23 в Приложение № 2 на Закона за водите

27.

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Джебел

 


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved..